Hoppa till innehåll
brand_still_018-landscape-3x2

Hållbarhet

Hållbar fastighetsdrift sedan 1994.

 

bild_2_-landscape-3x2

Hållbarhet är hjärtat i vår strategi

Hållbarhet är en integrerad del av L&T:s strategi, affärsverksamhet och det dagliga arbetet. Våra tjänster spelar en central roll för att säkerställa våra kunders hållbarhet. De mest betydande effekterna av vår verksamhet blir konkreta i de hållbarhetsfördelar som skapas för våra kunder. I vår leverantörskedja utvärderar och övervakar vi våra leverantörer och partners för att agera i enlighet med våra hållbarhetsprinciper.

L&T Sverige fokuserar på våra kunders hållbarhetsarbete.  Med minskad miljöpåverkan från vår verksamhet främjar vi både våra kunders och våra anställdas välbefinnande och mångfald samt säkerställer hållbarheten i vår värdekedja.

Vi söker ständigt bättre resultat inom förbrukning av material, minskning av utsläpp och energiförbrukning samt utveckling av lösningar och tjänsterför cirkulär ekonomi. Vi ökar systematiskt vårt koldioxidhandavtryck samtidigt som vi minskar vår verksamhets koldioxidavtryck.

Vi tror också att en bra medarbetarupplevelse går hand i hand med en bra kundupplevelse.

Vi skapar mervärden

 • För våra kunder

  Vi hjälper våra kunder att nå sina mål och fokuserar på att reducera livscykelkostnader, optimera energianvändning och förbättra inomhusklimat.

 • För våra medarbetare

  Vi värnar om våra medarbetare genom ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och möjlighet till personlig utveckling.

 • För samhället

  Vi bekämpar klimatförändringen, skapar nya lösningar för cirkulär ekonomi och främjar socialt ansvarstagande genom sysselsättning och agerande enligt våra etiska principer.

 • För vår ägare

  Vi strävar efter snabb tillväxt i affärsverksamhet som främjar hållbar utveckling genom unik kompetens inom cirkulär ekonomi. Vid sidan av organisk tillväxt investerar vi i framtidens marknader.

Miljö - Hållbarhet är hjärtat i vår strategi

På L&T är vi dedikerade experter på fastighetsdrift, det har vi fokuserat på sedan 1994. Genom att sänka kundernas energiförbrukning med smarta tekniska lösningar, bidrar vi till en hållbar ekonomisk och klimatpositiv framtid.

Genom våra tjänster och service arbetar L&T för en hållbarare värld. Med oss som partner ökar vi omställningsfarten för våra kunder. Våra tjänster ligger i linje med EUs färdplan European Green Deal för att bli världens första klimatneutrala region, framför allt sett till energi- och resurseffektiva byggnader.

Förutom fastighetsdrift och service erbjuder vi tjänster inom miljöcertifiering av byggnader och hjälper våra kunder med insamling och rapportering av data samt stöd vid kunders hållbarhetsarbete och -redovisning.

Bygg och fastighetssektorn har en betydande påverkan på miljön, både i Sverige och i länder som byggprodukter importeras ifrån. Några av de tyngsta områdena är avfall, växthusgaser, luftföroreningar och energianvändning men användandet av häslo- och miljöfarliga kemiska produkter är också ett problem. Läs mer om koncernens hållbarhetsarbete
garbage-truck-icon

Emissioner

Vår mest negativa påverkan är våra transporter och detta är något vi arbetar aktivt med för att minska vår och våra kunders utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar i värdekedjan. Vi är mycket stolta att vi idag har en fordonsflotta som består av 70% elektrifierade fordon och denna siffra ökar kontinuerligt i vår ”jakt” på utsläpp.

bin-2-icon

Avfall

Vi arbetar med att minska vårt och våra kunders avfall. Vår affärsidés essens är att förlänga fastighetens livslängd vilket besparar uppkomsten av stora mängder avfall i samband med rivning eller omfattande renoveringar. Vi strävar efter att uppnå cirkulär ekonomi och det gör att det avfall som uppkommer i vår eller våra kunders verksamhet i stället ses som resurser. Vi strävar efter att i första hand återanvända material och produkter och sekundärt återvinna dessa för att minska resursbelastningen.

circle-leaf-icon

Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Vårt mål är att minska och fasa ut användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i vår verksamhet. Detta gör vi genom att registrera och kontrollera de kemikalier vi använder, göra riskbedömningar och ersätta där mindre skadliga ersättningsprodukter finns.

Jätehuolto - Lassila & Tikanoja - Kiertotalouden asiantuntijapalvelut-landscape-4000x2605

Energianvändning

På L&T arbetar vi aktivt med att minska våra kunders energianvändning men också optimera den. Detta gör vi genom hållbar och teknisk fastighetsdrift med innovativa automatiserade lösningar och installation och drift av förnyelsebara energikällor.

Det systematiska energiarbetet innefattar också mätningar, besiktningar, uppföljning, optimering, målsättning och rapportering till kunden. Kunskap, kontroll och åtgärder på fastighetens energianvändning och system är en förutsättning för hållbara fastigheter. En minskad energiförbrukning leder till minskade miljöbelastningar samt kostnader för kunden men ett minskat energibehov ökar också byggnadens resiliens.

SDG

L&T:s arbete med FNs mål för hållbar utveckling​

Sedan 2018 har vi åtagit oss att stödja FNs mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat de mest relevanta SDG-målen för oss.

 • GOD HÄLSA & VÄLBEFINNANDE
 • HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
 • ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR & EKONOMISK TILLVÄXT
 • MINSKAD OJÄMLIKHET
 • HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
 • HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
 • BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
 • EKOSYSTEM & BIOLOGISK MÅNGFALD

 

sdg 3

SDG: 3 God Hälsa & Välbefinnande

Våra kroppar ska orka hela livet, vår hjärna likaså. För ett välmående arbetsliv behöver vi fysisk aktivitet, kombinerat med en trivsam gemenskap med kollegor och balans mellan arbete och fritid. 

 • Rörelse

Fysiska aktiviteter har många välkända hälsofördelar och vi uppmuntrar alla medarbetare till fysisk aktivitet genom exempelvis friskvårdsbidrag. Vi genomför även gemensamma aktiviteter som att delta i olika motionslopp, anordnar interna tävlingar och tränar eller tar lunchpromenader tillsammans. 

 • Välmående

Vi vill att våra medarbetare ska må bra. Därför har vi flera typer av kanaler som ska fånga upp när något inte står rätt till. Detta kan vara medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och omsorgssamtal. Vi har också målsättningar för att öka nöjda medarbetare och minska personalomsättningen. Vi har återkommande aktiviteter som målsamtal och medarbetarutbildningar för att öka den personliga utvecklingen.

 • Balans

Eftersom vi anser att balans mellan arbete och fritid är A och O för att skapa hållbara medarbetare premierar vi inte arbete utanför arbetstid. 

Goal_7

SDG 7: Hållbar Energi För Alla

Vi brinner för energi och erbjuder hållbara, tillförlitliga och moderna energitjänster som optimerar en fastighets energisystem och minskar energiförbrukningen, vilket är en viktig del i vår affärsstrategi. Detta är ett område som blir extra viktigt i framtiden för att uppnå ett hållbart samhälle och värld då energibehovet tros öka i kombination med stigande priser och risken för ett förändrat klimat med extremare temperaturer. 

 • Energieffektiva byggnader

Med ett förutspått ökat behov av el, värme eller kyla blir optimering och minskning av fastighetens energiförbrukning vitalt och detta är något som vi hjälper våra kunder med. Detta gör vi genom att optimera byggnadens drift och energiförbrukning. Vi erbjuder också systematiskt energiarbete med energisamordning och förbättringsåtgärder för att hålla våra kunders fastighetsportföljer i linje med nationella och internationella målsättningar inom energiområdet.

 • Innovation och moderna energitjänster

Vi erbjuder också innovativa automatiserade energitjänster som optimerar en byggnads energiförbrukning i realtid. Denna teknik reagera fortare på ändrade väderförhållanden och utnyttjar i större grad den gratis energi vi får från solen. Vi har också belysningsprojektet där vi uppdaterar armatur och minska energiåtgång hos våra kunder. L&T har också introducerat installation och drift av solpaneler i vårt tjänsteutbud för att våra kunder ska kunna tillgodose sig förnyelsebar energi från solen.

 • Ett bidrag

Vårt preventiva underhåll och energieffektiviserande arbete bidrar till målet om att till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten gällande energieffektivitet samt målet om allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Goal_8

SDG 8: Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

På L&T vill vi arbeta hållbart i vårt värdeskapande.

 • Goda arbetsvillkor
  Våra medarbetare ska ha goda arbetsvillkor, känna sig trygga och trivas på jobbet. Vi har stort fokus på säkra arbetsmiljöer, för medarbetare och arbetstagare i värdekedjan. Säkerhet och hälsa är en stående punkt på alla våra möten och inskrivet i vår uppförandekod för att stärka säkerhetskulturen. Vår systematiska  arbetsmiljöledning är certifierat enligt  ISO 45001:2018 och vi utbildar våra medarbetare inom säkerhet och arbetsmiljö. För att säkerställa att arbetare i värdekedjan har trygg och säker arbetsmiljö utför vi också leverantörsrevisioner samt kräver att vår uppförandekod för leverantörer följs. På L&T har vi också kollektivavtal och samarbetar med fackorganisationer för att säkerställa medarbetarnas intressen. 
 • Ansvarstagande
  På L&T stödjer vi arbetares rättigheter i hela värdekedjan och vi har nolltolerans mot tvångsarbete, modernt slaveri och barnarbete. L&T respekterar och stödjer mänskliga rättigheter i vår verksamhet och i värdekedjan och vi arbetar proaktivt genom att utvärdera vår verksamhets påverkan genom värdekedjan. L&T är sedan 2018 med i Global Compact och har därför åtagit oss att implementera de 10 principerna som berör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i strategi, företagskultur och vårt operativa arbete. 
 • Hållbar ekonomisk tillväxt
  På L&T vill vi bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. För att göra detta har L&T group satt upp mål att vårt carbon handprint ska växa fortare än nettoomsättningen.  Hela vår affärsidé bygger också på resurseffektivitet då vi förvaltar byggnader genom lokalvård, fastighetsskötsel och underhåll som förlänger byggnadens livslängd och därmed minskar förbrukningen av klimat- och miljöbelastande resurser som används vid nybyggnationer av fastigheter. Vår förvaltning kräver idag fortfarande inköp av varor och material för att kunna möta våra kunders behov, men detta är något vi arbetar med att minska genom att ex. göra hållbara materialval och arbeta med återbrukshubbar.
Goal_10

SDG 10: Minskad ojämlikhet

Vi brinner för olikheter! Därför utvecklar vi vår kultur och vår verksamhet i syfte att göra det ännu enklare för anställda med olika bakgrunder att ansluta sig och trivas med att vara en viktig del av samhället.

 • Mångfald

På L&T arbetar personer med olika erfarenheter, utbildning och kulturell bakgrund under samma tak. Våra medarbetares varierande bakgrund är en resurs för vårt företag. Vi kan lära oss mycket av varandra och utnyttja vårt mångsidiga kunnande.

 • Rättvis och likvärdig behandling

På L&T behandlar vi varandra rättvist och likvärdigt och detta ingår i vår uppförandekod. Vi respekterar varje individs människovärde, integritet och rättigheter. Vi tillämpar nolltolerans mot alla former av diskriminering, hot, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. L&T är också med i Global Compact vilket innebär att vi åtagit oss att verka för att diskriminering inte får förekomma gällande rekrytering och arbetsuppgifter.

 • I värdekedjan

Vi ställer också krav på våra leverantörer att de ska respektera FNs konvention om mänskliga rättigheter, ex. gällande jämlikhet och icke-diskriminering

Goal_11

SDG 11: Hållbara städer och samhällen

Vi vill är med och skapar hållbara städer och samhällen.

 • Hållbar förvaltning

Med en ökande befolkning och växande städer finns det idag även ett växande behov av en inkluderande och hållbar urbanisering och förvaltning av bostäder. Vi på L&T vill vara en drivande kraft framåt och arbeta med en hållbar fastighetsskötsel. Vi vill också hjälpa våra kunder att minska den miljöbelastning som fastigheter i den urbana miljön ger upphov till. Detta gör vi genom att föra aktiva dialoger med våra kunder och deras hyresgäster för att arbeta fram lösningar och skapa en hållbar och inkluderande förvaltning och drift. Vi anpassar fastigheter för människor med varierande behov och säkerställer att de har en god miljö, på arbetet eller i hemmet.

 • Renare stadsmiljö

Vårt arbete med energieffektivisering och drift minskar de utsläpp som alstras gällande energiproduktion och distribution.  I städer har luftkvalitén en stor påverkan hälsa för de människor som vistas i den urbana miljön, därför arbetar vi med att få ned våra utsläpp av skadliga ämnen från transporter genom att elektrifiera vår fordonsflotta samt arbeta med körbeteenden. Vi hjälper även våra kunder att hantera och transportera avfall och farligt avfall som uppkommer genom en fastighets livscykel och är behjälpliga med att ta fram avfallsdata till våra kunder.

 • Miljöcertifiering

Vi erbjuder också hjälp vid miljöcertifiering av byggnader, vilket uppmuntrar fastighetsägare att arbeta både aktivt och proaktivt med fastighetens hållbarhet gällande sociala-, miljömässiga och styrningsaspekter. Detta arbete berikar städer och minskar dess avtryck samtidigt som det ökar synligheten och arbetet med hållbara byggnader och samhällen.  

Goal_12

SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion

L&Ts verksamhet ger upphov till konsumtion och resursförbrukning i form av inköp av produkter och varor samt det avfall som uppstår till följd av det. Resursförbrukning är en av vår tids största utmaningar och därför behöver vi ta ansvar och försöka påverka genom hela värdekedjan.

 • Hållbara inköp

L&T arbetar med detta genom att göra hållbara inköp och materialval. Vi uppmuntrar våra leverantörer att göra självutvärderingar gällande hållbarhet och de måste också följa vår uppförandekod för leverantörer för att minska negativ påverkan i värdekedjan. Vi vill utesluta användningen av kemikalier som är skadliga, både för människor och miljö. Därför arbetar vi aktivt med att fasa ut användningen av allergena, cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen i vår verksamhet. Vi har en ansvarsfull hantering av kemikalier och farligt avfall som stärks genom utbildning, rutiner och rapportering.

 • Hållbar avfallshantering

Vi måste också ta ansvar för det avfall som uppkommer i vår egen och våra kunders verksamhet. Detta gör vi genom att arbeta med åtgärder för att mäta och förebygga avfallsuppkomsten men också återvinna det avfall som kvarstår. Vi arbetar tillsammans med några av våra kunder med återbruk av material och produkter genom återbrukshubbar istället för att köpa nytt. Vi arbetar också med avfallslösningar och källsorteringsmöjligheter i våra kunders lokaler.

 • Informationsstöttning

Vi vill också uppmuntra fastighetsägare och kunder att få koll och översikt på sin egen positiva och negativa påverkan på omvärlden, både för arbetet och redovisningen av dessa punkter. Vi erbjuder därför information och rapportering av fastighetens resursförbrukning, i form av data gällande exempelvis energi, vatten, material, avfall samt transportutsläpp som uppkommer i driften. Vi hjälper också våra kunder med olika typer av hållbarhetsredovisning och analys.

Goal_13

SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatet påverkar allt liv på jorden. Vi vill därför minska den negativa och öka den positiva påverkan som vår verksamhet har på klimatet. L&T:s åtaganden för att minska klimatpåverkan omfattar även värdekedjan och vi arbetar med att kunna identifiera och minska de indirekta utsläppen som uppstår för att minska vår verksamhets avtryck.

 • Klimatmålsättningar 

L&T group har satt olika mål för att minska vår verksamhets och värdekedjas påverkan på klimatet och dessa är validerade av Science Based Target-initiativet (SBTi). Dessa mål handlar om att halvera koldioxidavtrycket och utsläppsintensiteten för våra transporter.  Vi har också som mål att vårt carbon handprint ska växa snabbare än vår nettoomsättning. Vi har också satt separata klimatmål för vår leverantörskedja som innebär att leverantörer och underleverantörer ska sätta upp egna mål för att minska sina utsläpp.  Våra utsläppsmål motsvarar Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen av klimatet till långt under 2°C. 

 • Klimatåtgärder

L&T arbetar på olika sätt med att minska utsläppen av växthusgaser. Detta görs dels genom vår satsning på elektrifierad fordonsflotta, våra val av fossilfri energi och vårt bidrag i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi utbildar också vår personal inom eco-driving och transportplanering och vi är jättestolta över vår elektrifierade fordonsflotta som idag står för 76% av vårt fordonsbestånd. L&T arbetar även med dialog och kravställningar på utsläppsminskningar i våra leverantörsled. 

 • Klimatsmarta tjänster

Utöver det hjälper vi också våra kunder med utsläppsminskande åtgärder såsom energieffektivisering, driftoptimering och installation och drift av förnyelsebar energiteknik.

Goal_15

SDG 15: Biologisk mångfald

Natur och ekosystem är en fundamental del av vår värld och som vi inte klarar oss utan. Därför måste vi ta hand om och skydda de ekosystem och naturliga livsmiljöer som hotas till följd av mänsklig aktivitet.

 • Mångfald i den byggda miljön

Inom L&T group har vi som mål att främja biologisk mångfald tillsammans med kunderna. Det handlar om att vidta åtgärder som har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden, särskilt i den byggda miljön. Det kan handla om tjänster för att återställa gräsmattor och oanvänd mark till naturliga ängar och skogar eller borttagning av invasiva arter.

 • Återställande av mark

L&T group återställer förorenade markområden. Större delen av den förorenade marken återvinns och används i jordkonstruktion och stabilisering. Våren 2022 blev L&T ett av de företag som valts ut för ett pilotprogram koordinerat av FIBS och Sitra för att testa Science Based Targets Networks vägledning om vetenskapsbaserade naturmål.